Õigusabiteenus

Osutame õigusabiteenuseid põhilistes õigusharudes: tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteoasjades. Tegevusvaldkondadesse kuuluvad erinevad menetlused: haldus-, vaide-, erastamis-, pankroti-, saneerimis-, tsiviiltäitemenetlus.

Esindame kohtumenetlustes ja muudes asjaajamistes, anname juriidilist konsultatsiooni, koostame ja vormistame lepinguid ja muid õigusdokumente, teostame õiguslikku ekspertiisi, korraldame tõlkimist.

Õiguslike probleemide lahendamisel, kohtu- ja kohtuvälistes toimingutes, äriõiguslike ja muude lepingute koostamisel,  läbirääkimistel ning konkreetse juhtumi tarvis parima tegevuskava ja toimingute valikul on toeks rikkalik kohtupraktika.  

Senine tegevus 

Oleme täitnud ja täidame esindusülesandeid Eesti Vabariigi, omavalitsuste, juriidiliste ja füüsiliste isikute esindamisel.

Oleme esindanud ja esindame käesoleval ajal Eesti Vabariiki, äriühinguid lepingu- ja võlaõiguslikes vaidlustes, erinevates pankroti- ja kriminaalasjades,  juhtivat krediidiasutust täitemenetlusõiguslikus kaebuses, ehitusalal rahvusvaheliselt tegutsevaid ettevõtteid, sh müügi- ja tagatislepingute kompleksil ja  inglisekeelse lepingu tõlgendusel põhinevates nõuetes, isikuid erinevates võlaõiguslikes nõuetes, äriühinguid, asutusi, kirjastusi autoriõiguslikest suhetest tulenevate probleemide lahendamisel, sh  kohtuasjades; tegutseme esindusülesannetes äriühingute asutamise, tegutsemise, ümberkujundamisega ja lõpetamisega seonduvates küsimustes. 

Osutame õigusabiteenuseid eesti, vene ja inglise keeles.

EST | RUS | ENG